visual

月行事計画

入力日 2017-09-28 閲覧 247
タイトル H29年度 10月行事予定
内容

H29年度 10月行事予定

昨日配布したものから一部修正をしております。

修正した箇所:10月11日(水)一斉下校 ⇒ 集団下校

       10月18日(水)集団下校 ⇒ 一斉下校

ファイル