visual

学校沿革

平成25年(2013年)4月

呼子中学校、打上中学校、名護屋中学校の3校が統合し「唐津市立海青中学校」として開校しました。